در همايش "اصناف دانش بنيان، فناور و هوشمند" عنوان شد:

اهميت ويژه هوشمندسازي اصناف/ کاهش قيمت و رشد کيفيت محصولات با رويکرد فناورانه/ توليد دانش‌بنيان در گرو فعاليت اصناف است/ صدور مجوز براي اولين پارک فناوري اصناف

  همايش “اصناف دانش‌بنيان، فناور و هوشمند” با حضور سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صمت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سرهنگ […]

 

همايش “اصناف دانش‌بنيان، فناور و هوشمند” با حضور سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي تهران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صمت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سرهنگ نادر مرادي معاونت نظارت بر اماکن عمومي فاتب به دبيري محمدرضا فرجي رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران با هدف حرکت در مسير هوشمندسازي فرآيند‌هاي توليد، بازاريابي، تبليغات، صادرات و اصلاح فرآيندهاي اصناف و کسب‌ و کارهاي کوچک و متوسط، چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران (سالن اجلاس سران) برگزار شد.

اميرحسين اسدي مديرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت در ابتداي همايش اظهار کرد: دغدغه مقام معظم رهبري در ساليان گذشته بحثاشتغالو توليد بوده است. امسال بحثتوليددانش بنيان مطرح شد. سند وزارت صمت در حوزه دانش بنيان رويکرد به اين صورتاصناف۵۰ درصد اشتغال کشور را دارند.

وي ادامه داد: جايي بهتر از اتاق اصناف براي توسعه وجود ندارد. اگر بخواهيم توليد دانش بنيان داشته باشيم چاره اي نداريم جز اين که به سراغ اصناف برويم. براي اين کهاصنافکوچک توسعه پيدا کنند نياز به پيشران داريم و قرار است دفاتري تشکيل شود که فرايند هوشمندسازي سريع تر صورت گيرد. دفتر خدمات کسب و کار وظيفه دارد به صنعت کمک کند و خدمات لازم را انجام دهد.

محسن دهنوي عضو هيات رئيسه و رئيس فراکسيون دانش بنيانمجلس نيز در اين همايش اظهار کرد: خط مقدم فضاي اقتصاد کشور اصناف هستند. در کشور متاسفانه به اصناف کم توجهي شده است. اصناف در جايگاه هاي مختلف قانون گذاري و اجرايي معمولا مورد کم لطفي قرار ميگيرد.

وي افزود: قواعد کسب و کار در حال تغيير در دنيا است. طبيعتا هر فعال اقتصادي نقش خود را بايد حفظ کند بايد خود را با اين قواعد سازگار کند. يکي از اين اتفاقات ورودفضاي مجازياست که اقتصاد را دچار تغيير و تحول است. هوشمند شدن فضاي اصناف يک ضرورت است.

دهنوي گفت: ما زماني به اقتصاد دانش بنيان ميرسيم که صنايع بزرگ ما و همچنين اصناف دانش بينان شوند. ما در قانون دانش بنيان گفته ايم که معافيت مالياتي ميدهيم اما بايد در وزارت صمت آيين نامه اي در اين زمينه نوشته شود. با هوشمندسازي صنف هم درآمد بالا ميرود هم معافيت مالياتي خواهيم داشت.

عزت الله اکبري تالارپشتي، عضو کميسيون صنايع و معادنمجلسدر ادامه همايش بيان کرد: دانش بنيان شدن اصناف قطعا يک الزام است. اين ظرفيت بايد خودش را پيدا کند. در مجلس طرح دو فوريتي ديپلماس اقتصادي را داريم که يکي از موارد اصلي آن ميتواند همين دانش بنيان شدن اصناف باشد.

فتح الله توسلي، رئيس کميته ديپلماس اقتصادي مجلس نيز در اين همايش عنوان کرد: اصناف بايد نيازهاي کشورهاي مختلف را بررسي کنند. نياز کشور اين است که توسعه صورت گيرد. شرايط کشور با شرايط بين المللي بايد هماهنگ شود. با اين شرايط ما نميتوانيم نيازهاي کشور را تامين کنيم.

قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در دنياي امروز فعاليت هاي تجاري تابع قوانين و مقررات علمي و کاربردي هستند. يکي از روش هاي موثر در ايجاد رونق اقتصادي کشور توجه به کسب و کارهاي کوچک است.
وي ادامه داد: کسب و کارهاي کوچک در هر کشوري فعال شود ودولتها توجه ويژه اي به آن ها کنند چندين مزيت دارد. رونق بنگاه هاي اقتصادي کوچک نيازمند سرمايه گذاري گسترده نيست و به همين دليل با سرعت و يک سرمايه گذاري نسبتا کم اقدام لازم را انجام دهند.

وي در پايان گفت: در بنگاه هاي کوچک امکان زياد شدن اشتغال در هر جاي کشور وجود دارد. اگر به کسب و کارهاي کوچک توجه ويژه شود هم در بعد توليد کالا و خدمت ميتوان به هدف گذاري لازم رسيد. استفاده از فناوري هوشمند ميتواند سرعت توسعه کسب و کارهاي کوچک را افزايش دهد. اصناف با علم روز پيش ميروند اما ميزان آن کم است و بايد بيشتر شود.

در اين نشست بهنام طالبي معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم گفت: اولين پارک فناوري اصناف مجوز گرفته است. در اين پارک اصناف از ماليات و عوارض گمرکي همانند ساير پارکها معاف هستند. در ضمن با اجراييشدن طرح دستيار فناوري، دانشجويان کارشناسي، کارشناسيارشد و دکترا قادر به حضور در اين پارکها و پرديسهاي فناوري هستند. از طرفي شرکتهاي فناور و دانشبنيان نيز با بهکارگيري اين دانشجويان مشمول دريافت خدمات و مزاياي بيشتري از جمله در تسهيلات مالي، فضاياستقرار و سقف امتيازات سالانه خواهند شد. اين موضوع در مورد پارک فناوري اصناف نيز صدق ميکند.

مديرکل دفتر فناوري و نوآوري وزارت صمت نيز سه وعده به اصناف و شرکتهاي دانشبنيان داد.

علي بابائي اعلام کرد: وزارت صمت از شرکتهاي دانشبنياني که با اصناف همکاري ميکنند حمايت خواهد کرد، در واقع صنفي که با بهرهگيري از فناوري کيفيتش ارتقا پيدا کند و ايمني کارش افزايش يابد مورد حمايت ماست. پيشگيري از خطا در جريان فعاليت نيز يکي ديگر از مواردي است که در جريان بهرهگيري از فناوري بايد رخ دهد.

وي تاکيد کرد: ما به اصنافي که با شرکتهاي فناورانه فعاليت کنند، ليزينگ ميدهيم؛ نرخ اين ليزينگ ۹درصد است و زمان تنفس آن ۶الي ۹ماهه است. ما درحال راهاندازي صندوق خطرپذير هستيم. هر صنفي حاضر باشد براي بنگاههاي زيرمجموعه خود صندوق خطرپذير راهاندازي کند ما نيز از آنها حمايت مالي ميکنيم.

بابائي افزود: ما به بنگاههايي که هنوز به مرحله تجاريسازي نرسيدهاند و بهدنبال تحقيق و توسعه هستند کمک مالي خواهيم کرد.

همچنين سرهنگ نادر مرادي معاونت نظارت بر اماکن عمومي فاتب با بيان اينکه همواره در کنار اصناف بوده ايم، اظهار داشت: هوشمندسازي و دانش بنيان کردن اصناف امري لازم است و ما نيز آماده هر گونه همکاري در راستاي احقاق اين امر هستيم.
در پايان سيدرضا فاطمي امين وزير صمت با بيان اين که نخستين کارکرد دانش بنيان شدن اصناف، محصولات باکيفيتتر و کاهش قيمت است، گفت: همچنين موجب ميشود نيروهاي انساني با تحصيلات تکميلي و بالاتر به کار گرفته شوند.

فاطمي امين افزود: ظرفيت انساني با تحصيلات تکميلي در کشور وجود دارد، که براي حفظ و استفاده از اين ظرفيت بايد از آنها در بخش دانش بنيان کردن اصناف به خوبي استفاده کرد.

وزير صمت در ادامه گفت: در کنار سرمايه نيروي کار عامل سومي هم در توليد مطرح است به نام دانش، که در واقع آن دسته از فعاليتها و رشتههايي که سهم دانش در آن بيشتر از دو عامل ديگر هست، دانش بنيان هستند.

وي با اشاره به اين که در بحث دانش بنيان الزاما نبايد به دنبال کارهاي پيچيده بود افزود: به طور مثال يکي از بانکها در اقدامي خلاقانه در خصوص تامين منابع مالي زنجيرهاي، کارکردي خوب و تجربهاي مناسب در اين حوزه دارد.

وزير صمت گفت: در وزارتخانه دو گانه اصناف و صنعت نداريم و در واقع هيچ تفاوتي بين اين دو حوزه قائل نيستيم، زيرا ما کسب و کارهايي داريم که برخي خدماتي، برخي معدني و همچنين برخي توليدي و يا توزيعي هستند که حتي تشکلهاي صنفي نيز دارند.

فاطمي امين افزود: بنابراين وقتي ميگوييم کسب و کارها بايد دانش بنيان شوند، همه حوزهها مدنظر است و يکي از مصاديق پررنگش بخش اصناف است.