حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران:

همه واحدهاي صنفي اعم از سيار يا ثابت مکلف به اخذ پروانه کسب هستند/ لزوم خريد از واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب و اخذ فاکتور رسمي از فروشنده

  حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با بيان مطلب فوق بيان کرد: در تهران حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفي داريم که در رسته ها و حوزه هاي مختلف فعال هستند. بر اساس قانون نظام صنفي براي ايجاد کسب و کار چه به صورت حقيقي و چه حقوقي در قالب شرکت طبق مقررات […]

 

حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با بيان مطلب فوق بيان کرد: در تهران حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفي داريم که در رسته ها و حوزه هاي مختلف فعال هستند. بر اساس قانون نظام صنفي براي ايجاد کسب و کار چه به صورت حقيقي و چه حقوقي در قالب شرکت طبق مقررات براي شروع و ادامه کار حرفه اي به صورت موقت يا دائم براي محل مشخص و به اصطلاح محلي که مي خواهد کسب و کار در آنجا انجام بشود حتماً بايد مجوز داده شود.

وي در ادامه گفت: به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفي و ماده ۱۲ قانون تعزيرات، فعاليت بدون مجوز تخلف محسوب مي شود و اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي از فعاليت فرد يا افرادي که متخلف هستند و پروانه کسب ندارند جلوگيري مي کنند .

رستگار درباره صدور پروانه کسب توضيح داد: در آئين نامه اجرايي که به همين منظور در قانون نظام صنفي آمده شرايط صدور پروانه کسب دقيقاً مشخص شده است. يک فرد صنفي مي تواند با مراجعه به سامانه صدور پروانه کسب با ثبت تقاضاي خود و يا با مراجعه به اتحاديه مربوطه درخواست پروانه کسب براي رسته يا شغلي که مي خواهد فعاليتش را شروع بکند پذيرش شود .

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با تاکيد بر اينکه همه واحدهاي صنفي بايد پروانه کسب خود را در معرض ديد مراجعه کنندگان قرار دهند به مشتريان نيز توصيه کرد: خريداران حتماً از واحدهاي صنفي خريد کنند که داراي پروانه کسب هستند و حتماً براي خريد خود فاکتور رسمي يا فاکتور داراي اصالت يا داراي مهر فروشنده داخل فاکتور، دريافت کنند.

رستگار در پايان گفت: اميدواريم شهروندان دقت کنند؛ چون خيلي از واحدهاي صنفي که تعدادشون هم زياد است بعضاً براي آن حرفه تاييد نشده اند؛ چرا که استعلام هايي براي صدور پروانه کسب مي شود تا فرد ۱۰۰ درصد مورد تاييد اتحاديه باشد که احياناً اگر تخلفي داشته بتواند اتحاديه اعمال قانون بکند