ابلاغیه شماره ۴۴۱۴۹ مورخ ١٩/ ٧/ ١۴٠١ معاون درآمدهای مالیاتی

در خصوص چگونگی ابلاغ برگه های دعوت به هیات های حل اختلاف مالیاتی با توجه به دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

  چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیات کمتر از ٢۵ روز باشد، برای اطمینان از مهلت تعیین شده در ماده ٢۴۶ قانون مالیات های مستقیم ،برگه مذکور بطور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود، […]

 

چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیات کمتر از ٢۵ روز باشد، برای اطمینان از مهلت تعیین شده در ماده ٢۴۶ قانون مالیات های مستقیم ،برگه مذکور بطور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود،

🔺لذا صرفا برای آن دسته از برگه های دعوت به هیات حل که فاصله صدور آنها تا زمان تشکیل هیات کمتر از ۲۵ روز است امکان چاپ و ابلاغ فیزیکی برگه از لحظه صدور آن برای ماموران مالیاتی ذیربط فراهم می باشد.