با حضور رئيس و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و اکثريت اعضاء؛

جلسه کميسيون ماده ۳۹ اتاق اصناف تهران برگزار شد

  با حضور علي توسطي، رئيس، اسماعيل کاظمي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و اکثريت اعضاء جلسه کميسيون ماده ۳۹ اتاق اصناف تهران به رياست اسداله احمدي‎شهريور روز دوشنبه ۲۶ دي ۱۴۰۱ در محل امور کميسيون هاي اتاق برگزار شد. در اين جلسه که در راستاي تشريک مساعي و هماهنگي هاي بيشتر به جاي […]

 

با حضور علي توسطي، رئيس، اسماعيل کاظمي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و اکثريت اعضاء جلسه کميسيون ماده ۳۹ اتاق اصناف تهران به رياست اسداله احمدي‎شهريور روز دوشنبه ۲۶ دي ۱۴۰۱ در محل امور کميسيون هاي اتاق برگزار شد.

در اين جلسه که در راستاي تشريک مساعي و هماهنگي هاي بيشتر به جاي اتحاديه هاي صنفي در اتاق اصناف تهران برگزار شد، اعضاء ضمن ارايه گزارشي از عملکرد و جلسات برگزار شده در اتحاديه هاي صنفي به بررسي برخي موارد با تبادل نظر رئيس و نايب رئيس اول اتاق پرداختند.