ترکيب جديد هيات رئيسه اتاق اصناف تهران

حميدرضا رستگار رئيس اتاق اصناف تهران شد

  ظهر روز يکشنبه ۱۱ تيرماه ۱۴۰۲ سازمان صمت استان تهران ميزبان اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف تهران بود. اين جلسه در راستاي اجراي مواد ۹ و ۱۰ آييننامه اجرايي ترتيب انتخاب هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان، موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفي جهت تعيين سمت اعضاي هيات رئيسه برگزار شد پس از برگزاري انتخابات […]

 

ظهر روز يکشنبه ۱۱ تيرماه ۱۴۰۲ سازمان صمت استان تهران ميزبان اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف تهران بود.

اين جلسه در راستاي اجراي مواد ۹ و ۱۰ آييننامه اجرايي ترتيب انتخاب هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان، موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفي جهت تعيين سمت اعضاي هيات رئيسه برگزار شد

پس از برگزاري انتخابات داخلي ترتيب اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف تهران به شرح زير تعيين شد

۱. حميدرضا رستگار؛ رئيس

۲. احمد ابوالحسني؛ نايبرئيس اول

۳. محمدرضا فرجي؛ نايبرئيس دوم

۴. حسين علی اکبري؛ دبير

۵. اسماعيل کاظمي؛ خزانه دار