قابل توجه همکاران محترم: توصیه های بیمه ای

1- کارفرما موظف است لیست و حق بیمه کارکنان خود را حداکثر ظرف یک ماه به شعبه یا کارگزاری مربوطه تحویل و حق بیمه مربوطه را درمهلت مقرر پرداخت نماید. درغیر اینصورت مشمول جرائم مربوطه می گردد. 2- کارفرما موظف است محیط کارگاه را طبق مقررات وزارت کار از نظر ایمنی رعایت نموده واستاندارد قانونی […]

1- کارفرما موظف است لیست و حق بیمه کارکنان خود را حداکثر ظرف یک ماه به شعبه یا کارگزاری مربوطه تحویل و حق بیمه مربوطه را درمهلت مقرر پرداخت نماید. درغیر اینصورت مشمول جرائم مربوطه می گردد.

2- کارفرما موظف است محیط کارگاه را طبق مقررات وزارت کار از نظر ایمنی رعایت نموده واستاندارد قانونی را رعایت نماید درغیر اینصورت کارکنانی که در محیط کارگاه حادثه ببینند و محیط کارگاه از نظر ایمنی قانون کار رعایت نشده باشد کلیه پرداختها و هزینه ها متعلقه از کار فرما اخذ خواهد شد.

3- کار فرما موظف است در صورت وقوع حادثه جهت کارکنان شاغل در کارگاه مراتب را حداکثر ظرف سه روز به سازمان تامین اجتماعی مربوطه اعلام وفرم مربوط به حادثه را تکمیل وتحویل شعبه نماید.

4- کارفرما موظف است هنگام مراجعه بازرسین سازمان با آن ها همکاری نموده ویک نسخه از گزارش تنظیم شده را اخذ و با مشخصات کارکنان خود تطیبق ودر صورت اختلاف حساب نسبت به رفع آن با بازرس مربوطه و در نهایت به شعبه مراجعه و اقدام لازم بعمل آید. درصورت ممانعت و عدم همکاری متحمل جرائم و خسارت مندرج در قانون سازمان می گردد.

5- کارفرما موظف است خود را نیز بیمه نماید لذا در صورت تمایل با تسلیم مدارک کارفرما به شعبه مربوطه مراجعه و با تنظیم قرارداد بیمه خویش فرمائی مشمول مقررات تامین اجتمائی قرارگرفته و افراد تحت تکلف خودرا نیز بیمه نماید.

6- کارفرما مشمول پرداخت حق بیمه می باشد و بر اساس مقررات 7% از حقوق کارکنان شاغل خود را کسر و به انضمام سهم کار فرما یک جا به شعبه مربوطه پرداخت نماید.

7- کارفرما موظف است روزهای کارکرد و شروع به کار و ترک کار کارکنان خود را طی لیست در مهلت مقرر به سازمان تسلیم نماید و در صورت تجویز استراحت توسط پزشک ودر صورت عدم پرداخت مزد مدت استراحت بیمه شده درلیست ماه مربوطه به سازمان اعلام و حق بیمه مدت مربوطه مشمول حق بیمه نبوده و بیمه شده جهت دریافت حقوق مدت مذکور به شعبه تامین اجتماعی مراجعه  وطبق مقررات مقرری مدت استراحت را دریافت نماید.

8- کارفرما می تواند جهت ارسال لیست پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت در محل کار خود مراحل را انجام نماید و نیازی به مراجعه شعب بانک نمی باشد.

                                                                      علی بهرمند

                                                          رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران